Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Q3.1
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ - 1
Q3-1
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ވާރިޝް
Votes
385
Percent
51.89%
IND
މުހައްމަދު އަޔާޒް
Votes
357
Percent
48.11%
Q3-2
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު
Votes
404
Percent
30.54%
MDP
މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ
Votes
396
Percent
29.93%
PPM
ނަޒުރާނާ ޙުސައިންމަނިކު
Votes
328
Percent
24.79%
IND
ޢަރޫޝާ ޢަބްދުލްމަޖީދު (އަރޫ)
Votes
195
Percent
14.74%
Q3-3
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ ޢަރީޝް
Votes
453
Percent
37.38%
MDP
އަޙްމަދު ޝިހާމް
Votes
422
Percent
34.82%
IND
ޢަބްދުﷲ ޝިފާޒު
Votes
337
Percent
27.81%