Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
P2.1
ގއ. ވިލިނގިލި - 1
P2-1
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ވިޝާލު މުޙައްމަދު
Votes
1111
Percent
54.51%
MDP
މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު އަނީސް
Votes
927
Percent
45.49%
P2-2
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ނަޒްދާ
Votes
1035
Percent
19.17%
PPM
ޝަބީބާ ޙަސަން
Votes
963
Percent
17.83%
MDP
ޝީބާ އަޙްމަދު
Votes
916
Percent
16.96%
IND
ސުޢޫދާ ނާޞިރު
Votes
828
Percent
15.33%
MDP
މަރްޔަމް ޝަޒައިނާ (ޝަޒައި)
Votes
803
Percent
14.87%
MDP
ޝާފިޒާ މުޙައްމަދު
Votes
727
Percent
13.46%
JP
ޖުނައިދާ ޖުނައިދު
Votes
128
Percent
2.37%
P2-3
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
809
Percent
14.67%
MDP
ޝިފާޢު އަޙްމަދު
Votes
759
Percent
13.76%
MDP
ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު (ޒައިން)
Votes
677
Percent
12.27%
PPM
މުބާރިކް ޙުސައިން
Votes
661
Percent
11.98%
PPM
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްއަޙަދު
Votes
645
Percent
11.69%
MDP
ޙަބީބު ޙަސަން
Votes
581
Percent
10.53%
IND
އަޙްމަދު ނިހާމް
Votes
425
Percent
7.7%
IND
ފުވާދު ޙަމީދު
Votes
316
Percent
5.73%
JP
އަރުޖޫން ޢަފީފް
Votes
303
Percent
5.49%
IND
އަޙްމަދު ރީޙާން
Votes
157
Percent
2.85%
JP
ޢިމްރާން އަންވަރު
Votes
111
Percent
2.01%
JP
އަޙްމަދު އަފްލަޙް
Votes
64
Percent
1.16%
IND
ލަތީފް މުހައްމަދު
Votes
8
Percent
0.15%