Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
P1.2
ގއ. ކޮލަމާފުށި - 2
A4-1
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ޢާރިފް
Votes
0
Percent
0%
A4-2
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ވަކީލާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ވިސާމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ނާޞިޙާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސަލާމާ ޝަކީބު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޖުލީސާ
Votes
0
Percent
0%
A4-3
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޝާކިރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޒަކީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އިމްދާޙު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނަސްމާ ނޫރައްދީނު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ރައޫފު
Votes
0
Percent
0%