Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O11.1
ލ. ކުނަހަންދޫ - 1
O11-1
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ޝަކީބު
Votes
233
Percent
47.65%
MDP
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު
Votes
176
Percent
35.99%
PPM
އަޙްމަދު ޙައްސާން
Votes
80
Percent
16.36%
O11-2
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ފަރީދާ
Votes
211
Percent
24.88%
PPM
އާމިނަތު ރަޝީދާ
Votes
186
Percent
21.93%
PPM
ސަމީރާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
181
Percent
21.34%
JP
އާމިނަތު ނިފާސާ
Votes
164
Percent
19.34%
JP
ޢާއިޝަތު ސަހޫނާ
Votes
106
Percent
12.5%
O11-3
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން
Votes
223
Percent
25.31%
PPM
އަޙްމަދު ޢާޒިމް
Votes
222
Percent
25.2%
PPM
އަޙްމަދު ޙުސައިން
Votes
139
Percent
15.78%
DRP
ލިރުގާމް ސައީދު
Votes
117
Percent
13.28%
MDP
އިބްރާހީމް ޒާހިިރު
Votes
101
Percent
11.46%
AP
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙުސައިން
Votes
79
Percent
8.97%