Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O7.3
ލ. ފޮނަދޫ - 3
Q4-1
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު އަންޝާއު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢިނާޒު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
Q4-2
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މަރްޔަމް ޝަފާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަސްމާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޝަޒުރާ ނަޖީބު
Votes
0
Percent
0%
Q4-3
ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ފައިސަލް ނަޖީބު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އިރުފާން ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުހައްމަދު އަފްޒަލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ނިޔާޒު
Votes
0
Percent
0%