Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O6.2
ލ. މާވަށް - 2
O11-1
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަސްމާއު އަބޫބަކުރު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ޝަކީބު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޙައްސާން
Votes
0
Percent
0%
O11-2
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ސަމީރާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢާއިޝަތު ސަހޫނާ
Votes
0
Percent
0%
JP
އާމިނަތު ނިފާސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ރަޝީދާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ފަރީދާ
Votes
0
Percent
0%
O11-3
ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޒާހިިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޢާޒިމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަޙްމަދު ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
DRP
ލިރުގާމް ސައީދު
Votes
0
Percent
0%
AP
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%