Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O5.1
ލ. ގަން - 1
D3-1
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު އިޙްސާން
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
D3-2
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޚަދީޖާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ރިޝްމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝަކީލާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
D3-3
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނާއިފް ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޔައުގޫބް އަހްމަދު
Votes
0
Percent
0%