Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
O4.1
ލ. މުންޑޫ - 1
O4-1
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް ނާސިފު
Votes
101
Percent
57.71%
JP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
74
Percent
42.29%
O4-2
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
ފާޠިމަތު ސާޖިދާ
Votes
133
Percent
42.63%
MDP
ޙަލީމަތު ޢިނާޔަތު
Votes
105
Percent
33.65%
JP
މަރްޔަމް ޝިޒާނާ
Votes
74
Percent
23.72%
O4-3
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ޝަފީޢު
Votes
98
Percent
29.88%
IND
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
Votes
81
Percent
24.7%
JP
މުޙައްމަދު ޖަމީލް
Votes
76
Percent
23.17%
JP
ޙުސައިން ޒަޢީމް
Votes
65
Percent
19.82%
AP
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
Votes
8
Percent
2.44%