Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
N13.1
ތ. އޮމަދޫ - 1
N13-1
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު ޒަކީ (ޒަކީ)
Votes
205
Percent
49.64%
MDP
ހާރޫން މުޙައްމަދު
Votes
136
Percent
32.93%
IND
ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ
Votes
72
Percent
17.43%
N13-2
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާގިސާ އަބްދުއްލަތީފް
Votes
195
Percent
26.97%
IND
އާމިނަތު ޝިފާޒާ
Votes
178
Percent
24.62%
MDP
ޙަސްރަތު ޢަލީ
Votes
176
Percent
24.34%
MDP
މުއުމިނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
Votes
95
Percent
13.14%
IND
އާމިނަތު ސުހާ
Votes
57
Percent
7.88%
IND
ސަމިއްޔާ ޢަދުނާނު
Votes
22
Percent
3.04%
N13-3
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ތޯރިގު މުހައްމަދު
Votes
162
Percent
22.44%
IND
މުޙައްމަދު ސިނާން
Votes
140
Percent
19.39%
MDP
މުޙައްމަދު ޝާޒް
Votes
132
Percent
18.28%
IND
އަޙްމަދު ޝަރީފް
Votes
125
Percent
17.31%
MDP
ޖާވީދު ޙަސަން
Votes
80
Percent
11.08%
IND
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
Votes
59
Percent
8.17%
IND
އަޙްމަދު ރަޝާދު
Votes
24
Percent
3.32%