Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
N10.1
ތ. ތިމަރަފުށި - 1
Q6-1
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަލީ ފިކުރީ (އިޓަލީ)
Votes
0
Percent
0%
Q6-2
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
IND
ވަޛްނާ އަޙްމަދު (ވަޒޫ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަމާނީ މުޢީން
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
0
Percent
0%
Q6-3
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޔާސިރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢިމްރާން ޖަޢުފަރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސްނީ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ތަންސީނު ޝާކިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހުނައިފު އަސްލަމް
Votes
0
Percent
0%
MRM
މުޙައްމަދު ވަޖީހް
Votes
0
Percent
0%