Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
M7.1
ދ. ކުޑަހުވަދޫ - 1
L3-1
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު ނަދީމް
Votes
0
Percent
0%
L3-2
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
އާމިނަތު ރަމީޒާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުސްލިމާ ނަސީމް (މުސްލީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޝިޒްނާ (ޝިޒޫ)
Votes
0
Percent
0%