Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
L3.1
ފ. މަގޫދޫ - 1
L3-1
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު ނަދީމް
Votes
0
Percent
0%
L3-2
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
އާމިނަތު ރަމީޒާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުސްލިމާ ނަސީމް (މުސްލީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ޝިޒްނާ (ޝިޒޫ)
Votes
0
Percent
0%
L3-3
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
JP
މުޙައްމަދު ސަބީޙު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
JP
ޙޫދު މަޢުރޫފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
Votes
0
Percent
0%