Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
L1.1
ފ. ފީއަލި - 1
L3-1
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
Votes
253
Percent
52.06%
JP
މުޙައްމަދު ނަދީމް
Votes
233
Percent
47.94%
L3-2
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޝިޒްނާ (ޝިޒޫ)
Votes
301
Percent
36.31%
MDP
މުސްލިމާ ނަސީމް (މުސްލީ)
Votes
298
Percent
35.95%
JP
އާމިނަތު ރަމީޒާ
Votes
230
Percent
27.74%
L3-3
ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ
Votes
342
Percent
37.13%
JP
މުޙައްމަދު ސަބީޙު
Votes
260
Percent
28.23%
MDP
މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
Votes
211
Percent
22.91%
JP
ޙޫދު މަޢުރޫފް
Votes
108
Percent
11.73%