Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
K4.1
މ. މުލި - 1
H6-1
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޝާން އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ފަރުހާދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙަސަން ފާއިޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު އަބްސަލް ޔޫސުފް
Votes
0
Percent
0%
H6-2
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
މުނިޔަތުއްނިސާ (މުނިޔާ)
Votes
0
Percent
0%
IND
ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް (ކޫއްތަ)
Votes
0
Percent
0%
IND
އުސްރާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ފަރަޙުނާޒު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
H6-3
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަހްމަދު ޒިމާމް (ޒިމާ)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު އިޤުބާލު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފައިނާން ޢަލީ ފަހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ސުޒޭނު ޚަލީލް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު (މިފޫ)
Votes
0
Percent
0%