Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
J2.1
ވ. ތިނަދޫ - 1
J3-1
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަހްމަދު ނަސްރުﷲ
Votes
213
Percent
56.65%
IND
ޢަލީ ނަވާޒް (ނަވާ)
Votes
163
Percent
43.35%
J3-2
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ސާޒުލީ
Votes
211
Percent
29.97%
PPM
ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
Votes
210
Percent
29.83%
IND
ފާޠިމަތު ޒިޔާނާ
Votes
149
Percent
21.16%
MDP
ސާދުނާ އިސްމާޢީލް
Votes
134
Percent
19.03%
J3-3
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން ވިސާމް
Votes
196
Percent
28%
PPM
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
Votes
185
Percent
26.43%
MDP
އިބްރާހީމް މުނާޒު
Votes
171
Percent
24.43%
MDP
މުހައްމަދު އާޒިމް
Votes
148
Percent
21.14%