Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
I10.1
އދ. މާމިގިލި - 1
B12-2
ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ޒީނިޔާ (ޒީނިޔާ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ (ޝިޒޫ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޝަހީދާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
B12-3
ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ނުޙާމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަލީ ނަވީޒު
Votes
0
Percent
0%
AP
އަބްދުﷲ އަތޫފް
Votes
0
Percent
0%
AP
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%