Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
I6.1
އދ. ދަނގެތި - 1
I6-1
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު
Votes
207
Percent
37.1%
MDP
ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުޙައްމަދު
Votes
188
Percent
33.69%
JP
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
Votes
163
Percent
29.21%
I6-2
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފަޒްލާ ސަޢީދު
Votes
333
Percent
33.57%
IND
ނަޢީމާ އަޙްމަދު
Votes
248
Percent
25%
IND
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
Votes
235
Percent
23.69%
MDP
މަރްޔަމް ނަޝާ
Votes
176
Percent
17.74%
I6-3
އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢިމްރާން އަޙްމަދު (ޢިންމަ)
Votes
225
Percent
23.71%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
203
Percent
21.39%
MDP
ޙާމިދު އިބްރާހީމް
Votes
196
Percent
20.65%
PPM
ޢަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު
Votes
164
Percent
17.28%
IND
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ
Votes
117
Percent
12.33%
MDP
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
Votes
44
Percent
4.64%