Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
I1.1
އދ. ހަންޏާމީދޫ - 1
I1-1
އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މޫސާ ނާޒިމް
Votes
256
Percent
59.4%
MDP
އުބައިދުﷲ މުހައްމަދު
Votes
175
Percent
40.6%
I1-2
އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޝިފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
190
Percent
25.5%
IND
ޝީރީން ޖަންނަތު އާދަމް (މޯނީ)
Votes
176
Percent
23.62%
MDP
ޝައުނާ އަޙްމަދު
Votes
167
Percent
22.42%
IND
ސަމީރާ ޢަލީ
Votes
106
Percent
14.23%
MDP
މަދީޙާ ޢަލީ
Votes
106
Percent
14.23%