Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
H9.1
ކ. ގުރައިދޫ - 1
C13-1
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ޝިހާމް (ކުޑަ ހުސެން)
Votes
0
Percent
0%
C13-2
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
ޒުލްފާ ޙާމިދު (ޒުލްފާ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ސުވައިދާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ރިސްފާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
C13-3
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަހްމަދު ތޮލާލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ ޚާލިދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަހްމަދު ނަޒީރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޙުސައިން ޢަރީފް
Votes
0
Percent
0%