Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
H8.1
ކ. މާފުށި - 1
H8-1
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ (މުސްތޮ)
Votes
1111
Percent
55.05%
MDP
ޙަސަން ޞަލާޙް
Votes
480
Percent
23.79%
IND
އުސްމާން ރަޝީދު
Votes
255
Percent
12.64%
PPM
ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
172
Percent
8.52%
H8-2
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޝިފާނާ
Votes
586
Percent
31.92%
MDP
ފާޠިމަތު ނަޝާހާ
Votes
342
Percent
18.63%
PPM
ފާޠިމަތު ޝަނޫރާ ފާއިޒް
Votes
341
Percent
18.57%
PPM
ޢާމިރާ އާދަމް
Votes
320
Percent
17.43%
IND
ނަޝީދާ އާދަމް
Votes
247
Percent
13.45%
H8-3
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
Votes
627
Percent
34.55%
IND
ނަޞީޙު މުޙައްމަދު
Votes
416
Percent
22.92%
PPM
މުޙައްމަދު ނަޝްވާން
Votes
367
Percent
20.22%
MDP
ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
Votes
337
Percent
18.57%
IND
މުޙައްމަދު ނާހިދު
Votes
68
Percent
3.75%