Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
H6.2
ކ. ހިންމަފުށި - 2
Q6-1
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
JP
ޢަލީ ފިކުރީ (އިޓަލީ)
Votes
0
Percent
0%
Q6-2
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
IND
ވަޛްނާ އަޙްމަދު (ވަޒޫ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަމާނީ މުޢީން
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
0
Percent
0%
Q6-3
ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޔާސިރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަސަން މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢިމްރާން ޖަޢުފަރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސްނީ ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ތަންސީނު ޝާކިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ހުނައިފު އަސްލަމް
Votes
0
Percent
0%
MRM
މުޙައްމަދު ވަޖީހް
Votes
0
Percent
0%