Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
H6.1
ކ. ހިންމަފުށި - 1
H6-1
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޙަސަން ފާއިޒް
Votes
348
Percent
50.07%
PPM
ޝާން އިބްރާހީމް
Votes
252
Percent
36.26%
IND
އަޙްމަދު އަބްސަލް ޔޫސުފް
Votes
54
Percent
7.77%
IND
ފަރުހާދު އިބްރާހީމް
Votes
35
Percent
5.04%
IND
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
6
Percent
0.86%
H6-2
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް (ކޫއްތަ)
Votes
321
Percent
30.92%
IND
މުނިޔަތުއްނިސާ (މުނިޔާ)
Votes
306
Percent
29.48%
IND
ފާޠިމަތު ފަރަޙުނާޒު
Votes
210
Percent
20.23%
IND
އުސްރާ އިބްރާހީމް
Votes
183
Percent
17.63%
IND
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ އަޙްމަދު
Votes
18
Percent
1.73%
H6-3
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަހްމަދު ޒިމާމް (ޒިމާ)
Votes
373
Percent
32.66%
IND
ސުޒޭނު ޚަލީލް
Votes
346
Percent
30.3%
PPM
ފައިނާން ޢަލީ ފަހީމް
Votes
180
Percent
15.76%
IND
މުޙައްމަދު އިޤުބާލު
Votes
175
Percent
15.32%
IND
ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު (މިފޫ)
Votes
68
Percent
5.95%