Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
H3.2
ކ. ދިއްފުށި - 2
Q8-1
ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އުނައިސް އަނީސް
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަލީ މަޙްމޫދު (މަހުދީ)
Votes
0
Percent
0%
JP
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (ރަޝިދުބޭ މުޙައްމަދު)
Votes
0
Percent
0%
IND
ފައިޒަރު ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
Q8-2
ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފަސީލާ ރަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިލްމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު އައިވީނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްނާޞިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ޝަމީމާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ނާއިލާ ޢަބްދުއްޞަމަދު (ނާއިލާ)
Votes
0
Percent
0%
Q8-3
ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޝަހުމަތު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޒިހާން (ޒިހާން)
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަލީ މުމްތާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
ސަޢީދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޚާލިދު
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%