Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
F13.1
ބ. ގޮއިދޫ - 1
F13-1
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ސިޔާން
Votes
295
Percent
59.24%
IND
އިބްރާހީމް ނާޒިމް
Votes
203
Percent
40.76%
F13-2
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް
Votes
292
Percent
35.87%
IND
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު
Votes
264
Percent
32.43%
MDP
މަރްޔަމް ރުޝްދާ
Votes
258
Percent
31.7%
F13-3
ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުހައްމަދު ނާފިޒު
Votes
236
Percent
27.7%
MDP
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
Votes
222
Percent
26.06%
IND
ނިޒުހަތު ނާޒް
Votes
211
Percent
24.77%
IND
ޙަސަން ޔާސިރު
Votes
183
Percent
21.48%