Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
E15.1
ރ. ކިނޮޅަސް - 1
E15-2
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
AP
ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ
Votes
268
Percent
42.27%
AP
މަޢުރޫފާ މޫސާ
Votes
260
Percent
41.01%
PPM
ޝަފީޤާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
106
Percent
16.72%
E15-3
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
AP
ޙަސަން ޝުޢައިބު
Votes
236
Percent
34.6%
AP
ވާފިރު އަޙްމަދު
Votes
235
Percent
34.46%
IND
ޝަހީދު އާދަމް
Votes
101
Percent
14.81%
IND
ޒައިދު ޒުބައިރު
Votes
85
Percent
12.46%
IND
ޒުލްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
25
Percent
3.67%
E15-1
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
އަޙްމަދު ޙުސައިން
Votes
261
Percent
70.16%
IND
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
Votes
111
Percent
29.84%