Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
E6.1
ރ. އުނގޫފާރު - 1
E15-1
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
އަޙްމަދު ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
Votes
0
Percent
0%
E15-2
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޝަފީޤާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
0
Percent
0%
AP
ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ
Votes
0
Percent
0%
AP
މަޢުރޫފާ މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
E15-3
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
AP
ޙަސަން ޝުޢައިބު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒައިދު ޒުބައިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒުލްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
0
Percent
0%
AP
ވާފިރު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝަހީދު އާދަމް
Votes
0
Percent
0%