Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
E5.1
ރ. ހުޅުދުއްފާރު - 1
I1-1
އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މޫސާ ނާޒިމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އުބައިދުﷲ މުހައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
I1-2
އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ސަމީރާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަދީޙާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝީރީން ޖަންނަތު އާދަމް (މޯނީ)
Votes
0
Percent
0%
IND
ޝިފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝައުނާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%