Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
E4.1
ރ. އަނގޮޅިތީމު -1
E4-1
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ފައިސަލް ނަސީމް
Votes
155
Percent
51.16%
IND
ޙަސަން ރަޝީދު
Votes
148
Percent
48.84%
E4-2
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޒިޔާދާ އަޙްމަދު
Votes
170
Percent
31.31%
IND
ސަންފާ ޢަލީ
Votes
149
Percent
27.44%
MDP
ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
Votes
132
Percent
24.31%
IND
ފަޒީލާ އަޙްމަދު
Votes
92
Percent
16.94%
E4-3
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޝާހީން
Votes
186
Percent
34.32%
IND
ސާމަތު މުޙައްމަދު
Votes
146
Percent
26.94%
MDP
ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު
Votes
78
Percent
14.39%
IND
މުހައްމަދު މުސްތަފާ
Votes
67
Percent
12.36%
IND
ނަސްފާ ޢަބްދުﷲ
Votes
65
Percent
11.99%