Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
D3.1
ނ. މާޅެންދޫ - 1
D3-1
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޙަސަން
Votes
274
Percent
51.41%
PPM
އަޙްމަދު އިޙްސާން
Votes
259
Percent
48.59%
D3-2
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ
Votes
265
Percent
28.01%
PPM
ޚަދީޖާ މޫސާ
Votes
256
Percent
27.06%
MDP
ޝަކީލާ އިބްރާހީމް
Votes
234
Percent
24.74%
MDP
ފާޠިމަތު ރިޝްމާ
Votes
191
Percent
20.19%
D3-3
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ނާއިފް ޢަބްދުﷲ
Votes
303
Percent
35.27%
PPM
ޔައުގޫބް އަހްމަދު
Votes
281
Percent
32.71%
MDP
އިބްރާހީމް އާދަމް
Votes
275
Percent
32.01%