Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
D2.1
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ - 1
D2-1
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ރައޫފް
Votes
525
Percent
57.31%
PPM
ޢަލީ މަޢުސޫމް ޙަސަން
Votes
391
Percent
42.69%
D2-2
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒުލައިޚާ ޙަމްނާ
Votes
569
Percent
39.96%
MDP
މަރްޔަމް ރިފާޝާ
Votes
530
Percent
37.22%
PPM
މަރްޔަމް މުރުޝިދާ
Votes
325
Percent
22.82%
D2-3
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
Votes
553
Percent
33.88%
MDP
ޙަސަން މުޙައްމަދު
Votes
420
Percent
25.74%
PPM
ސޮފްވަތު އަހްމަދު
Votes
360
Percent
22.06%
PPM
ޙުސައިން ޢަފީފް
Votes
299
Percent
18.32%