Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
C13.2
ށ. ފުނަދޫ - 2
C13-1
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ)
Votes
780
Percent
71.63%
MDP
ޙުސައިން ޝިހާމް (ކުޑަ ހުސެން)
Votes
309
Percent
28.37%
C13-2
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ސުވައިދާ ޙުސައިން
Votes
701
Percent
38.9%
JP
ޒުލްފާ ޙާމިދު (ޒުލްފާ)
Votes
429
Percent
23.81%
MDP
ފާޠިމަތު ރިސްފާ
Votes
340
Percent
18.87%
IND
އާމިނަތު އާދަމް
Votes
332
Percent
18.42%
C13-3
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ޚާލިދު
Votes
596
Percent
29.5%
IND
ޙުސައިން ޢަރީފް
Votes
562
Percent
27.82%
PPM
އަހްމަދު ނަޒީރު
Votes
516
Percent
25.54%
MDP
އަހްމަދު ތޮލާލް
Votes
346
Percent
17.13%