Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
C8.1
ށ. ނަރުދޫ - 1
C8-1
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
JP
މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު (މުސްތޮ)
Votes
169
Percent
43.33%
PPM
ޙަސަން ޢާމިރު
Votes
127
Percent
32.56%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ
Votes
94
Percent
24.1%
C8-2
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު މަޒާ
Votes
151
Percent
23.02%
JP
ސާމާ މުޙައްމަދު
Votes
148
Percent
22.56%
PPM
އަޒުމާ
Votes
135
Percent
20.58%
PPM
އާމިނަތު ޒިރާނާ
Votes
113
Percent
17.23%
MDP
އާމިނަތު ޔާޒުމީން
Votes
109
Percent
16.62%
C8-3
ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
JP
މުޙައްމަދު މަދީޙު
Votes
150
Percent
20.44%
JP
ޢަލީ ޝަރީފު
Votes
118
Percent
16.08%
MDP
މުޙައްމަދު ސިރާޖް
Votes
116
Percent
15.8%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
Votes
101
Percent
13.76%
MDP
ޙަސަން ޒަރީރު
Votes
93
Percent
12.67%
IND
މުޙައްމަދު ނިޒާރު
Votes
79
Percent
10.76%
PPM
އަޙްމަދު ޢާރިފް
Votes
77
Percent
10.49%