Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
B12.1
ހދ. ވައިކަރަދޫ - 1
B12-2
ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ޒީނިޔާ (ޒީނިޔާ)
Votes
406
Percent
27.77%
MDP
ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ
Votes
392
Percent
26.81%
IND
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ (ޝިޒޫ)
Votes
380
Percent
25.99%
PPM
ޝަހީދާ ޢަބްދުﷲ
Votes
284
Percent
19.43%
B12-3
ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ނުޙާމް
Votes
495
Percent
31.87%
AP
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
Votes
428
Percent
27.56%
MDP
ޢަލީ ނަވީޒު
Votes
391
Percent
25.18%
AP
އަބްދުﷲ އަތޫފް
Votes
239
Percent
15.39%