Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
B5.1
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު - 1
B5-1
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް
Votes
486
Percent
58.91%
MDP
ޙުސައިން ޙަސަން
Votes
339
Percent
41.09%
B5-2
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒަހީނާ ޢަބްދުﷲ
Votes
372
Percent
25.38%
PPM
އަމީނާ މުޙައްމަދު
Votes
340
Percent
23.19%
IND
ފާޠިމަތު ރިފްޤާ (ރިފްޤާ ރަޢޫފް)
Votes
304
Percent
20.74%
MDP
އަސްމާ ޚާލިދު
Votes
290
Percent
19.78%
IND
ނަޖުމާ ސަޢީދު
Votes
86
Percent
5.87%
IND
އާމިނަތު ނާޒިމާ
Votes
74
Percent
5.05%
B5-3
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
508
Percent
35.9%
IND
އަޙްމަދު ވަޙީދު
Votes
340
Percent
24.03%
PPM
ޔަޙްޔާ އިބްރާހީމް
Votes
321
Percent
22.69%
MDP
މުޙައްމަދު އިރުޝާދު
Votes
173
Percent
12.23%
MDP
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
Votes
73
Percent
5.16%