Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A11.1
ހއ. ތަކަންދޫ - 1
A11-1
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ނަޢީމް
Votes
303
Percent
53.35%
IND
ޢަލީ ސިފާޙް (ޝިފައްޓޭ)
Votes
265
Percent
46.65%
A11-2
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒާހިޔާ ޢަލީ
Votes
299
Percent
34.41%
IND
އާމިނަތު ޒީނާ
Votes
285
Percent
32.8%
IND
ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ
Votes
285
Percent
32.8%
A11-3
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަޙްމަދު ޢާރިފް
Votes
287
Percent
31.82%
MDP
އަޙްމަދު ޢަލީ
Votes
280
Percent
31.04%
MDP
އަޙްމަދު ނިޔާޒް
Votes
249
Percent
27.61%
IND
އާދަމް ފަހީމް ޢަބްދުﷲ
Votes
86
Percent
9.53%