Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A8.1
ހއ. ދިއްދޫ - 1
A8-1
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
1196
Percent
52.46%
MDP
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު
Votes
1084
Percent
47.54%
A8-2
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ
Votes
1320
Percent
22.39%
MDP
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
Votes
1287
Percent
21.83%
MDP
ޢާއިޝަތު ނަޒުމާ
Votes
1111
Percent
18.85%
PPM
އާމިނަތު ޒުހުދާ
Votes
1098
Percent
18.63%
PPM
ފާޠިމަތު ޢަރޫޝާ
Votes
1079
Percent
18.3%
A8-3
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
1131
Percent
17.49%
MDP
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
Votes
1122
Percent
17.35%
PPM
މޫސާ ލަޠީފް
Votes
1080
Percent
16.7%
MDP
ޢަބްދުﷲ މާހިރު
Votes
1076
Percent
16.64%
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
1058
Percent
16.36%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Votes
999
Percent
15.45%