Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A8.1
ހއ. ދިއްދޫ - 1
J3-1
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ނަވާޒް (ނަވާ)
Votes
0
Percent
0%
PPM
އަހްމަދު ނަސްރުﷲ
Votes
0
Percent
0%
J3-2
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ޒިޔާނާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ސާދުނާ އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ފާޠިމަތު ސާޒުލީ
Votes
0
Percent
0%
J3-3
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް މުނާޒު
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙުސައިން ވިސާމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު އާޒިމް
Votes
0
Percent
0%