Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A6.1
ހއ. ކެލާ - 1
A11-1
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ސިފާޙް (ޝިފައްޓޭ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙުސައިން ނަޢީމް
Votes
0
Percent
0%
A11-2
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ޒީނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޒާހިޔާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
A11-3
ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އާދަމް ފަހީމް ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ނިޔާޒް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޢާރިފް
Votes
0
Percent
0%