Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
A4.1
ހއ. ހޯރަފުށި - 1
A4-1
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Votes
942
Percent
51.56%
PPM
ޢަލީ ޢާރިފް
Votes
885
Percent
48.44%
A4-2
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ނާޞިޙާ
Votes
965
Percent
20.05%
MDP
މަރްޔަމް ވަކީލާ
Votes
888
Percent
18.45%
MDP
އާމިނަތު ވިސާމާ
Votes
877
Percent
18.22%
PPM
ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
Votes
804
Percent
16.7%
PPM
ސަލާމާ ޝަކީބު
Votes
694
Percent
14.42%
PPM
އާމިނަތު ޖުލީސާ
Votes
585
Percent
12.15%
A4-3
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޝާކިރު
Votes
1052
Percent
23.27%
MDP
އަޙްމަދު ރައޫފު
Votes
1050
Percent
23.23%
MDP
އަޙްމަދު އިމްދާޙު
Votes
1044
Percent
23.1%
PPM
އަޙްމަދު ޒަކީ
Votes
799
Percent
17.68%
PPM
ނަސްމާ ނޫރައްދީނު
Votes
575
Percent
12.72%