Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z44.1
ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް-1
T18
ވިލިމާލެ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
JP
ފާޠިމަތު ނިޒްމާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ރިޔާޝާ (ކެއްކުރި އައިންތު)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނަހުލާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަމްނާ ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%